You are currently viewing Lub neej yav pem suab ntawm lub zos cov kev taug thiab kev caij lus tees

Lub neej yav pem suab ntawm lub zos cov kev taug thiab kev caij lus tees

Lub Zos Clovis tab tom khiav haujlwm los pab txhim kho peb cov kev taug thiab caij luv tees, thiab peb xav tau koj cov lus cev tuaj pab tswv yim.

Lub Zos Clovis twb tau peb tus txheej txheem yuav los hloov tshiab Txoj Kev Npaj Thauj Neeg Mus Los (Active Transportation Plan (ATP), uas yuav los pab Lub Zos los soj ntsuam tej yam uas twb yeej muaj lawm, teev cov homphiaj, thiab teev kom paub tej yam hauv kev los pab txhim kho cov kev taug thiab kev caij luv tees rau tas nrho cov tig neeg tsis hais cov laus hluas thiab cov uas taus los tsis taus. Peb xav tau koj txoj kev pab ua kom qhov no tshwm sim muaj yeej!

Yuav kom pab tau peb los teev pom cov hauv kev zoo dua rau txoj kev yuav los pab txhim kho thiab kom paub meej tias yeej muab pej xeem cov lus los saib rau nqi, peb xav caw koj tuaj mos rau peb lub rooj sab laj ATP Update uas yog thooj zej koom zos, rau thaum Hnub Wednesday, Lub Xya Hli Tim 28, 2021 thaum 6:00 teev tsaus ntuj txog rau 7:00 teev tsaus ntuj nyob rau ntawm Lub Zos Clovis Lub Hauv Paus Tub Ceev Xwm/Neeg Tua Hluav Taws, Lub Chav EOC (1233 Fifth Street, Clovis, CA). Cov lus sib tham yuav pab Lub Zos Clovis nkag siab dua txog tej yam tseem ceeb muab xam ua ntej ntawm Clovis cov pej xeem thaum uas muab tau ib txoj hauv kev los sib tham txog cov kev cuam tshuam tav kev thaib cov hauv kev rau cov kev taug thiab kev caij luv tees.

Pej Xeem Lub Rooj Sab Laj

Hnub tim:  Hnub Wednesday, Lub Xya Hli Tiim 28

Lub sijhawm:  6pm – 7pm

Lub chaw nyob:  1233 Fifth Street in Clovis, nyob rau ntawm Lub Chav EOC ntawm Tub Ceev Xwm/Neeg Tua Hluav Taws Lub Hauv Paus

Tab txawm tias peb muaj lub rooj sib ntsib tim ntsej tim muag los, peb ho yuav muaj ib txoj kev xaiv mus ntsib hauv online rau cov neeg uas xav koom tes tiamsis nyob sib nrug:

Siv qhov chaw txuas Internet los koom

https://cityofclovis.webex.com/cityofclovis/j.php?MTID=m5e78b30b93534f290a57d027b87a1ba4

Siv lub rooj sab laj tus lej los koom

Lub rooj sab laj tus lej (tus lej nkag): 1463 46 0240

Lub rooj sab laj tus ywm sij nkag WfGFS2h2VT3

Nias los mus koom uas yog siv lub xov tooj ntawm tes (cov tuaj koom nkaus xwb)

1-844-992-4726,,1463460240##

United States Toll Free

+1-408-418-9388,,1463460240##

Hu Xov Tooj Pub Dawb Hauv Tebchaws Meskas

Koom tes hauv xov tooj

+1-408-418-9388 Hu Xov Tooj Pub Dawb Hauv Tebchaws Meskas

1-844-992-4726 Hu Xov Tooj Pub Dawb Hauv Tebchaws Meskas

Cov xov tooj hu tuaj koom

Cov kev txwv hu xov tooj pub dawb

Tuaj koom hauv kev siv video los yog siv application

Ntaus xov tooj 1463460240@cityofclovis.webex.com

Thiab koj ntaus xov tooj 173.243.2.68 ces tso koj tus lej nkag mus rau lub rooj sab laj los tau.